Colofon

INVINCO GmbH
Friedrichstr. 34
40217 Düsseldorf

Wij zijn bereikbaar op werkdagen, van 09:00 tot 17:00 uur.
Tel.: +49 (0)211-88 22 50
Fax: +49 (0)211-88 22 54 99

Servicehotline: +49 (0)1802-734 387 (6 cent per minuut, plus de kosten voor bellen naar het buitenland)
E-mail: info@invinco.be
Website: www.invinco.be
Bedrijfsleider / vennoot: Ingo Scheper, gen. Bölkmann
Statutaire zetel / inschrijfnummer:Düsseldorf HRB 68581
Fiscaal nummer: 106/5734/0492

Toezicht financiële dienstverlening: Wij leveren financiële diensten overeenkomstig de vergunning van de daartoe bevoegde toezichthoudende autoriteit, de Duitse toezichthouder voor financiële markten (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn en Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt (www.bafin.de)

  • Beleggingsbemiddeling (§ 1 lid 1a zin 2 nr. 1 KWG; Duitse kredietstelselwet),
  • Beleggingsadvies (§ 1 lid 1a zin 2 nr. 1a KWG),
  • Portefeuillebeheer (§ 1 lid 1a zin 2 nr. 3 KWG),
  • Factorering (§ 1 lid 1a zin 2 nr. 9 KWG),
  • Financiële leasing (§ 1 lid 1a zin 2 nr. 10 KWG),
  • Beleggingsbeheer (§ 1 lid 1a zin 2 nr. 11 KWG) en
  • Transacties voor eigen rekening (§ 32 lid 1a KWG).

De vergunning voor het uitvoeren van contractbemiddeling (§ 1 lid 1a zin 2 nr. 2 KWG) is op 18 november 2003 geëindigd.

De vergunning is overeenkomstig § 32 lid 2 zin 2 KWG dermate beperkt, dat Invinco niet bevoegd is om zich, bij het leveren van financiële diensten, eigendom of bezit in de vorm van waardepapieren van klanten te verschaffen. Daarnaast is de vergunning overeenkomstig § 32 lid 2 zin 1 nr. 1 KWG gebonden aan de voorwaarde, dat de onderneming niet voor eigen rekening met financiële instrumenten handelt.

Invinco werkt als waardepapierenbeheerder uitsluitend met het beheer van d.m.v. een of meerdere financiële instrumenten belegd vermogen voor personen met beslissingsruimte in de zin van § 2 lid 3 zin 1 Nr. 7 WpHG (beleggingsportefeuillebeheer).

Inhoudelijk verantwoordelijke:

Ingo Scheper, gen. Bölkmann

‘Op onze homepage staan links en banners naar andere sites. Voor alle links en banners op onze homepage geldt: wij distantiëren ons uitdrukkelijk van de inhoud van alle gelinkte sites en wijzen erop, dat wij geen invloed hebben op de vorm en inhoud van de gelinkte sites.’

Disclaimer

1. Inhoud van het online aanbod

De auteur is niet verantwoordelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur, betreffende materiële of immateriële schade, die door het al dan niet gebruiken van de aangeboden informatie – bijv. het gebruik van foutieve en onvolledige informatie – veroorzaakt worden, zijn in beginsel uitgesloten, voor zover de auteur niet aanwijsbaar opzettelijke schuld of grove nalatigheid te verwijten valt. Alle offertes zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich het recht voor om gedeelten van de site of het complete aanbod zonder nadere aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief uit te schakelen.

2.Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen op andere internetsites (‘links’), die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur liggen, treedt de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering enkel in werking indien de auteur kennis had van de inhoud en het voor hem technisch en redelijkerwijs mogelijk was om het gebruik van de eventueel illegale inhoud tegen te gaan.

De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat, op het moment van plaatsing van de links, er geen illegale inhoud te vinden was op de gelinkte sites. De auteur heeft geenszins invloed op de actuele en toekomstige vorm en inhoud, of het auteurschap van de gelinkte sites. Daarom neemt hij uitdrukkelijk afstand van de gehele inhoud van alle gelinkte sites, die na het moment van plaatsen van de links gewijzigd zijn. Dit besluit geldt zowel voor alle geplaatste links en verwijzingen op de eigen website, als voor de inbreng van derden in door de auteur ingestelde gastenboeken, discussieforums en mailinglists. Voor een illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die ontstaat door het al dan niet gebruiken van dergelijke aangeboden informatie, is enkel de aanbieder van de site waar naar verwezen wordt verantwoordelijk; niet diegene die slechts de link naar de betreffende site geplaatst heeft.

3. Auteur- en merkenrecht

De auteur streeft ernaar om in alle publicaties het auteursrecht van de gebruikte grafieken, geluidsfragmenten, videofragmenten en teksten te vermelden, danwel door hemzelf vervaardigde grafieken, geluidsfragmenten, videofragmenten en teksten te gebruiken, of om licentievrije grafieken, geluidsfragmenten, videofragmenten en teksten te hanteren.

Alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde merken- en productsymbolen zijn onvoorwaardelijk gebonden aan de bepalingen van het van toepassing zijnde merkenrecht en het eigendomsrecht van de betreffende geregistreerde eigendommen. Uit de verwijzing alleen dient niet zomaar afgeleid te worden dat merklogo’s niet wettelijk beschermd worden.

Het copyright van de door de auteur zelf gepubliceerde onderdelen op de site, komt alleen de auteur van de site toe. Verveelvoudiging of gebruik van dergelijke grafieken, geluidsfragmenten, videofragmenten en teksten in andere digitale of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Gegevensbescherming

Het publiceren van persoonlijke gegevens of bedrijfsgegevens (e-mailadressen, namen, adressen) geschiedt – waar de mogelijkheid bestaat om deze op de website te plaatsen – uitsluitend op vrijwillige basis. Het aanspraak maken op en de betaling van alle aangeboden diensten is, voor zover technisch en redelijkerwijs mogelijk, ook zonder vermelding van dergelijke data of met vermelding van geanonimiseerde data danwel het gebruik van een pseudoniem, toegestaan.

5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer dient als deel van het aanbod aan websites waarnaar verwezen wordt, beschouwd te worden. Indien delen of formuleringen in deze tekst niet of niet meer met de geldende rechtspositie corresponderen, blijven de overige gedeelten van het document onaangetast wat betreft inhoud en geldigheid.

d.d. 10-04-2013